Details of Programmer: Nagayoshi, Hiroyuki

Programmer of GoriMuchu.