Details of Programmer: Osamu, Ushio

Programmer of B/W.