Details of Programmer: Yoshitaka, Kohiyama

Programmer of Gooter.