Details of Programmer: Yuki, Kobayashi

Programmer of Ray.