Details of Program: HappyGO

Programmers:

Written by: Chen, Chun Yi & Tso, Tsun-Tao & Wu, I-Chen & Wang, Yung-Ler

General:

Created in 2007. Rewritten in 2008.

Its web site: http://aigames.nctu.edu.tw/~icwu/CGI.html