Details of Programmer: Ariyoshi, Kazuhiko

Programmer of Igoppi.