Details of Program: Igoppi

Programmers:

Written by: Ariyoshi, Kazuhiko

General:

Its web site: http://homepage2.nifty.com/shaboten/frame11-igoppi.html